JESTEŚMY. Aktywizacja twórcza i społeczna osób zaburzeniami psychicznymi

Lider i projektodawca: FUNDACJA „MAXIMUM”

AKTUAL1LOGO MAXIMUM w ramce2

Partnerzy (bez wkładu finansowego): Stowarzyszenie „Psychiatria i Sztuka”, Ośrodek Wsparcia przy Zgromadzeniu Sióstr Najśw. Serca Jezusowego w Krakowie, Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

loga_projektu_Jestesmy_Maximum

Kierownik projektu: Dr Dariusz Piotr Klimczak

Beneficjenci ostateczni: pacjenci Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie-Kobierzynie, pacjenci z Klubu Pacjenta przy Stowarzyszeniu „Psychiatria i Sztuka”, uczestnicy terapii przy Ośrodku Wsparcia Osób Starszych Sióstr Sercanek w Krakowie oraz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Ognisko”, podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, osoby objęte streetworkingiem, inni rekomendowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Miejsce realizacji: Galeria „Zejście” przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Pałac Sztuki w Krakowie, Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego w Krakowie-Kobierzynie, Ośrodek Wsparcia Osób Starszych SS. Sercanek w Krakowie, wieczór literacki w Rubinstein Residence – siedzibie Związku Literatów Polskich w Krakowie, siedziba Fundacji „Maximum”

O projekcie:

Fundacja „Maximum” jako organizacja pozarządowa w kooperacji ze Stowarzyszeniem „Psychiatria i Sztuka” oraz innymi partnerami realizowała w drugiej połowie 2013 roku, dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz środków własnych, projekt „JESTEŚMY”. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi przy aktywnym zaangażowaniu beneficjentów ostatecznych (osób dorosłych i młodzieży przewlekle chorujących psychicznie, z zaburzeniami depresyjnymi, nastroju itp.).

Znając potrzeby środowiska osób chorujących psychicznie w Krakowie i realizując dotychczas projekty związane z integracją społeczną tej grupy osób niepełnosprawnych dostrzegliśmy potrzebę stworzenia środowiskowego programu aktywizowania twórczego i społecznego i usamodzielniania osób chorujących psychicznie poprzez zaplanowane formy zajęć terapeutycznych i treningów.
W wyniku choroby psychicznej dochodzi do zaburzeń w wielu sferach życia człowieka, dlatego ważne jest, aby możliwie z jak najlepszym skutkiem oddziaływać na te sfery.
Intensywne, różnorodne i systematyczne formy oddziaływań zapewniają pomyślny przebieg założonego programu, a tym samym powodują możliwość powrotu osób chorujących psychicznie do społeczeństwa. Jest to nadrzędny cel projektu, którego idea opiera się o aktywizację twórczą i społeczną.

 Projekt opierał się więc na następujących, dopełniających się działaniach:

1.     Aktywizacja twórcza i społeczna mieszkańców Krakowa dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

2.     Warsztaty arteterapeutyczne i rozwoju osobowości połączone z plenerem malarskim pt. „Mój świat ─ moje miasto”, zorganizowanie wystawy poplenerowej.

3.     Warsztaty terapeutyczne rozwoju komunikacji i inteligencji społecznej oraz aktywizacji zawodowej.

4.     Warsztaty korczakoterpaii, dramo terapii, muzykoterapii i biblioterapii.

5.     Wsparcie poprzez konsultacje indywidualne poprzez podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych.

6.     Zaangażowanie w projekt rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

7.     Opieka terapeutyczno-medyczna.

8.     Aktywny udział beneficjentów ostatecznych w wydarzeniach organizowanych przez lidera i partnerów (m.in. wieczór poezji w Związku Literatów Polskich w Krakowie, wernisaż prac z kręgu Art-brut w Galerii „Zejście”, Pałacu Sztuki w Krakowie etc.).

Reklamy